ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΣΚΑ – ΦΑΡΜΑΚΑΣ – ΚΑΜΠΙ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ασκά ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016(Ν.70(Ι)2016 γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γενικών γραφειακών καθηκόντων.

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΛ. Α2)

Α. Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 1. Πολύ καλή γνώσης της Ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (όπως τεκμηριώνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας)
 1. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 1. Να έχει επιτύχει: 

  (α) Στην ενδιάμεση(intermediate) εξέταση στην Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.
  ή
  (β) Σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας κ Πολιτισμού στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστο μέσου επιπέδου , ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία.

Β. Καθήκοντα και Ευθύνες :

 1. Εκτελεί γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα.
  Δευτέρα- Τετάρτη – Παρασκευή Κ.Σ Φαρμακά (08:00-16:00)
  Τρίτη – Κ.Σ Καμπί Φ (08:00-16:00)
  Πέμπτη – Κ.Σ Ασκά (08:00-16:00)
 2. Δακτυλογραφεί ή /και στενογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.
 3. Παραλαμβάνει και αρχειοθετεί έγγραφα του συμβουλίου στο σύστημα Γραμματείας .Καταχώρηση, αρχειοθέτηση εγγράφων και αποστολή αλληλογραφίας
  • Τήρηση αρχείων, ευρετηρίων και διαφόρων μητρώων σε σχέση με την γραμματεία (Εισερχόμενη αλληλογραφία, Μητρώο Αδειών προσωπικού, Τήρηση πρακτικών κλπ.)
  • Δακτυλογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική.
  • Εκδίδει όλες τις απαραίτητες καταστάσεις εν σχέση με τα άλλα τμήματα (Παράπονα, κατάσταση αλληλογραφίας κλπ.)
  • Βοηθά στην διεξαγωγή αλληλογραφίας όλων των τμημάτων.
  • Λειτουργία του Λογισμικού
  • Εκτελεί καθήκοντα ή / και εκτελεί καθήκοντα τηλεφωνητή /τριας, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου.
  • Λειτουργεί το λογισμικό του τμήματος της γραμματείας (Email, Εξυπηρέτηση του πολίτη)
 1. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται.
 2. Διεξάγει επιθεωρήσεις και επιτόπιες έρευνες, όπου και όταν χρειάζεται.
 3. Βοηθά στην εκτέλεση ή / και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός Γραφείου.
 4. Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 5. Συνεργάζεται με αρμόδιους λειτουργούς και υπαλλήλους των Επαρχιακών Διοικήσεων καθώς και με άλλους αρμόδιους λειτουργούς /υπαλλήλους άλλων κυβερνητικών τμημάτων / υπηρεσιών.
 6. Βοηθά στην ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για διενέργειας προσφορών.
 7. Εξυπηρετεί το κοινό και λαμβάνει ή παρέχει πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία του Κοινοτικού Συμβουλίου.
 8. Εκτελεί οδηγίες από τον Κοινοτάρχη
 9. Παρουσιάζεται μια φορά τον μήνα σε συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου εκτός ωραρίου εργασίας.
 10. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Γ. ΒΑΣΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

 1. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης
 1. Με βάση το άρθρο 10 του Ν.70(Ι)2016 , εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής (Α2) κατά 10%.
 1. Η διάρκεια της εργοδότησης θα είναι για ένα έτος (12 μήνες) , με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα έτος (12 μήνες), με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τους 24 μήνες. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου .

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ασκά, ή από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου : www.askas.org (στις Ανακοινώσεις)
 2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι κλειστές/σφραγισμένες σε φάκελο οι οποίες θα παραδοθούν στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ασκά ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο που να αναγράφεται «Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλου ορισμένου χρόνου στο Κ. Σ. Ασκά για καθήκοντα Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού» με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Κοινοτικό Συμβούλιο Ασκά , Πλατεία Τιμίου Σταυρού 2752 Ασκάς , όχι αργότερα από τις 12/04/2023, ημέρα Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι.
 3. Τα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση.
 4. Σημειώνεται ότι, οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα προσόντα της θέσης μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΚΑ

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού και αξιολόγησης αιτήσεων για μια θέση ορισμένου χρόνου Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Α/Α ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΠΕΙΡΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1 Βαθμός Απολυτηρίου Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης 6-8 8 μονάδες: Άριστα (18,5 – 20/20)

7 μονάδες: Πολύ Καλά (15,50-18,49/20)

6 μονάδες: Καλά ή Σχεδόν Καλά

(10 – 15,49/20)

2 Πανεπιστημιακός ή μεταπτυχιακός τίτλος 1-2 2 μονάδες για πανεπιστημιακό τίτλο

1 μονάδα για μεταπτυχιακό τίτλο

3 Higher LCCI 0-1 1 μονάδα
4 Πείρα σχετικά με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης 0.1-3.6 0.1 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο  μήνα με ανώτερο όριο τα 3 χρόνια.

Κατάταξή σε σειρά προτεραιότητας ισοβαθμούντων αιτητών:

 1. Πρώτη ισοβαθμία

  Στις περιπτώσεις όπου, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατανομή των προβλεπόμενων μονάδων με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, προκύπτουν ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε, σε κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την τελική βαθμολογία του Απολυτηρίου Λυκείου, δηλ. πρώτος σε προτεραιότητα κατατάσσεται ο αιτητής με την ψηλή βαθμολογία κ.ο.κ.

 1. Δεύτερη ισοβαθμία

  Στις περιπτώσεις όπου, μετά την κατάταξη των ισοβαθμούντων ως η πιο πάνω παράγραφος (Α) προκύπτουν νέες ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης.
  Σημειώνεται επίσης ότι η αρμόδια αρχή διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής προφορικής εξέτασης για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης.

 

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Ασκά
Ημερομηνία: 23/03/2023