Ενημερωτικό Δελτίο- Αναθεώρηση και τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής